Privacybeleid

Laatste update:  12 augustus 2022

We vinden jouw privacy belangrijk. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn. We raden je aan om dit privacybeleid grondig door te nemen. Wij hopen alvast dat je veel plezier beleeft aan onze diensten!

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Mijnhuisonline.be is een onderdeel van Online Marketing Monkey BVBA. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van lezers en surfers die gebruik maken van diensten van het merk mijnhuisonline.be, beschikbaar op de website www.mijnhuisonline.be.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens? 

Mijnhuisonline.be maakt deel uit van Online Marketing Monkey BV, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke:

 • Online Marketing Monkey BVBA, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 11 – 8420 Wenduine – De Haan, BTW-nummer BE-0553.882.767, e-mail  info@onlinemarketingmonkey.be.  

3. Welke gegevens verwerkt mijnhuisonline.be? 

Mijnhuisonline.be verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt:

 • Identificatie- en contactgegevens: mijnhuisonline.be verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft wanneer je je registreert om een account aan te maken of om bepaalde diensten te gebruiken. De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, adres, bedrijfsgegevens,  telefoonnummer, aanspreking en indien van toepassing facturatie- en betalingsgegevens. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan je te leveren. 
 • Gebruiksgegevens: we verzamelen gegevens over je gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld welke artikelen of onderwerpen je interessant vindt. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel worden opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. 
 • Voorkeuren en interesses: op basis van je gebruiksgegevens en je identificatie- en accountgegevens (bv. rubrieken waar je in geïnteresseerd bent), kunnen we je vermoedelijke voorkeuren en interesses afleiden. Indien je bv. vaak artikelen met betrekking tot tuinen leest, kan je in de gebruikersgroep van “tuinliefhebbers” ondergebracht worden. Deze informatie wordt gebruikt om sommige van onze diensten voor jou zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Indien je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kan je op basis van deze informatie ook gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen.
 • Communicatievoorkeuren: we verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe (bv. via e-mail). Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee tijdens registratieprocedures of via je accountinstellingen. 
 • Gegevens die je meedeelt door het gebruik van tools en calculators: we verwerken gegevens die je aan ons meedeelt wanneer je een tool of calculator gebruikt (bv. gegevens met betrekking tot jouw woning of geplande renovatie). Deze gegevens worden enkel gebruikt in de context van de tool of om de calculatie uit te voeren. 
 • Gegevens met betrekking tot je (ver)bouwproject (bv. type verbouwing, timing, budget, type woning, etc.). 
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt: we verwerken tevens de informatie die we verkrijgen wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon of e-mail). Ook verwerken wij informatie die wij verkrijgen via marktonderzoeken (surveys/vragenlijsten) die we uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt? 

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract met jou (bv. verstrekken van informatie aan jou, het leveren van onze producten en diensten, facturatie, etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie hoger vermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen en onze tools aan te kunnen bieden: we gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten, voor het aanbieden van onze tools en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten. Deze gegevens worden tevens gebruikt voor facturatie- en betalingsdoeleinden.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: we kunnen gebruik maken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij onze diensten kunnen evalueren en verbeteren en/of nieuwe producten of diensten kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
 • Om onze diensten te personaliseren: wanneer je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kunnen we op basis van je gebruik van onze diensten en tools en je persoonsgegevens ook de inhoud van onze diensten en tools zo relevant mogelijk maken voor jou.
 • Om je direct marketing toe te sturen over onze diensten en tools: mijnhuisonline.be kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties / promoties waarvan wij denken dat die interessant voor je zijn of om nieuwe diensten en tools aan te bieden. De gegevens waarover wij beschikken kunnen we eveneens aanwenden om je gepersonaliseerde marketing toe te sturen die aansluit bij je interesses. mijnhuisonline.be houdt hierbij steeds rekening met jouw persoonlijke voorkeuren.
 • Om je aangepaste advertenties te tonen op onze eigen of andere websites: wanneer je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kunnen we ook informatie die je opgeeft bij het aanmaken van je account gebruiken om advertenties op onze sites en apps voor jou relevanter te maken. Hierbij wordt nooit je naam, voornaam of e-mailadres gebruikt: enkel je woonplaats, gender en leeftijd worden aan je klikgedrag gekoppeld. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid. 
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: we kunnen je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die mijnhuisonline.be (als onderdeel Online Marketing Monkey) dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. We kunnen wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. 
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: we kunnen je geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

5. Doet mijnhuisonline.be aan geautomatiseerde individuele besluitvorming? 

Neen. De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. mijnhuisonline.be doet niet aan dit soort besluitvorming.

6. Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden? 

We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen: 

 • Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: we maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging. 
 • Commerciële partners: wanneer je gebruik maakt van tools of diensten, dan worden jouw gegevens enkel doorgegeven aan commerciële partners (voor eigen gebruik) wanneer je hier expliciet mee instemt. 
 • Overheden: het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van Online Marketing Monkey te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Sociale media platformen: in bepaalde gevallen laat onze website toe dat je bepaalde artikelen en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruik maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen.
 • Zakelijke overdrachten: we behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt, of het een bedrijf betreft dat Privacy Shield certified is. 

7. Gegevensverzameling door derden via onze websites

Bepaalde diensten worden aangeboden in samenwerking met derde partijen. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven bij de desbetreffende tool. De persoonsgegevens die je via deze tools ingeeft, worden in sommige gevallen rechtstreeks verzameld door de derde partij die verwerkingsverantwoordelijke is voor deze verwerking. mijnhuisonline.be is dan niet verantwoordelijk voor deze gegevensverzameling en eventuele vragen of klachten dienen rechtstreeks te worden gericht aan de derde partij.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving. 

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, bijhouden tot 3 jaar na de laatste dag van de maand waarin je voor het laatst jouw gegevens hebt achtergelaten op de mijnhuisonline.be website of je je hebt uitgeschreven op de nieuwsbrief. 

9. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit? 

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij mijnhuisonline.be kan uitoefenen.

Recht van inzage 

Je hebt het recht om van mijnhuisonline.be bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. 

Recht op rectificatie 

Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. 

Recht op gegevenswissing 

Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. 

Recht op beperking 

Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@mijnhuisonline.be

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machineleesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@mijnhuisonline.be

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@mijnhuisonline.be

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via de uitschrijflink in ontvangen berichten. Om je recht van bezwaar tegen direct marketing voor andere kanalen uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@mijnhuisonline.be

Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Om ook via de post van geen enkel bedrijf nog direct marketing te ontvangen, voeg je je gegevens toe aan de Robinson List (www.robinsonlist.be). Online Marketing Monkey houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketing campagnes. 

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via mijnhuisonline.be

Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 

10. Wijzigingen van dit privacybeleid 

We zullen af en toe dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan het privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden. 

11. Heb je nog vragen? 

In geval van vragen over dit privacybeleid, kan je op volgende wijze contact opnemen met mijnhuisonline.be: 

 • E-mail: via info@mijnhuisonline.be